Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 916136

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 22 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Vijesti

Vijesti

Obiljeena 21. obljetnica pogibije 12 redarstvenika
I ove godine s dubokim pijetetom prisje?amo se pogibije dvanaest hrvatskih redarstvenika i tragi?nog doga?aja koji se 2. svibnja 1991. godine dogodio u Borovom Selu, nedaleko od Vukovara, o ?emu moete vie pro?itati na ovom linku...

izvor:mup.hr


"Hvala svima,sve Vas pozdravljam i zahvaljujem na Uskrsnim ?estitkama,poseban pozdrav za ?lanove udruge specijalne policije "Delta-upanja" "poruka je generala Mladena Marka?a. koje nam je prenijela njegova supruga Mirjana Marka?.?estitke koju su potipsivali gra?ani grada upanje i upanjeske Posavine uru?ene su generalima M.Marka? i A.Gotovini,potpisivane 29.oujka na trgu kralja Tomislava u upanji u organizaciji udruge specijalne policije "Delta-upanju".Jo jednom USPDR"Delta-upanja"zahvaljuje svim koji su ?estitkama,potpisima i porukama uputili pozdrave Naim generalima za Uskrsne blagdane.

uspdr-delta.hr

Dokumenti o planu i provo?enju evakuacije Srba iz "Krajine"1995.godine

Ljudi optere?eni svakodnevnim brigama, borbom za ivotnim potrebama, potragom za radnim mjestom, brigom za stvaranje i odranje svoje obitelji ne vole danas misliti o minulim vremenima nego radije gledaju u sadanjost i misle o budu?nosti. Me?utim, narod koji zaboravlja svoju prolost, slijep ide u budu?nost, davno je rekao Ante Star?evi?. Ili, onaj koji zaboravlja prolost prije ili kasnije morat ?e je ponoviti, da je iskusi na svojoj vlastitoj koi. Mi se sje?amo prolosti da bismo izgradili sigurniju, bolju i blagoslovljenu budu?nost. Nadahnut takvim mislima dao sam se na posao da istraim, rasvijetlim i ponovo prikaem nau nedavno krvlju natopljenu prolost Domovinskoga rata (1991.1995.).

Više...

Obiljeena 21. obljetnica akcije "Plitvice" i pogibije Josipa Jovi?a  (FOTO BP)

Predsjednik Republike Ivo Josipovi? izjavio je danas na obiljeavanju 21. obljetnice akcije "Plitvice" kako su sloboda, demokracija, pravednost, mir i potivanje ljudskih prava vrijednosti koje ?e uvijek voditi one koji ?e biti na ?elu Hrvatske.
Va sin je na junak, va sin je i na sin, va sin je sve ove vrijednosti koje batinimo i koje ?emo ostaviti svojoj djeci u naslije?e, poru?io je predsjednik Mariji Jovi?.Hvala vam to ste rodili i to ste odgojili svog sina, hvala vam kao i svim braniteljima i svima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu jer ste svi vi dali neizmjeran doprinos naoj budu?nosti - kazao je predsjednik.

Bilo je hrabro i bilo je pravedno ovdje na Plitvicama prvi stati i braniti hrvatsku domovinu.

Više...

Nastavljeno su?enje M.Hrastovu

Nastavljeno su?enje Hrastovu

Bivi na?elnik pjeatva u Glavnom stoeru HV-a Rudolf Brle?i?, koji je do svibnja 1991. bio u JNA, posvjedo?io je na Vrhovnom sudu da je skupina srpskih zarobljenika, za ?ije je ubojstvo na Koranskom mostu optuen bivi policijski specijalac Mihajlo Hrastov, bila prethodnica neprijateljskih snaga koje su trebale zauzeti Karlovac.Brle?i? je kazao da je, prije prelaska u HV, vidio neprijateljske planove prema kojima je zauzimanje Koranskog mosta bio dio plana za zauzimanje Karlovca. Srpske snage su se nakon Karlovca trebale spojiti s jedinicama koje su ile prema Jastrebarskom i zajedno napasti Zagreb, zaklju?io je Brle?i? koji je 1991. bio ?asnik na podru?ju Karlovca i Jastrebarskog.

Više...

iben?ani potpisivali uskrsne ?estitke za Gotovinu i Marka?a
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik organizirala je u subotu na sredinjem trgu u ibeniku javno pisanje ?estitki generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka?uPod geslom "Pod beskrajem neba oni nisu sami" Udruga Prvi hrvatski redarstvenik organizirala je u subotu na sredinjem trgu u ibeniku javno pisanje uskrsnih ?estitki generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka?u, koji u zatvoru Me?unarodnog suda za ratne zlo?ine po?injene u bivoj Jugoslaviji u Hagu ?ekaju pravomo?ne presude. - Junaci hrvatskog Domovinskog rata generali Ante Gotovina i Mladen Marka? u mislima su, srcima i molitvama hrvatskog naroda, a naa udruga na ovaj na?in prua priliku gra?anima ibensko-kninske upanije da to i pokau.

Više...

Ministra treba pustiti da radi!

Ministra treba pustiti da radi!
Nedavno je u medijima plasirana pri?a kako se ministar branitelja Predrag Mati? sukobio s braniteljskim udrugama, prvenstveno zbog na?ina na koji su Josip Klemm, Branko Borkovi?, Ivica Arbanas i Ivica Toli? imenovani ?lanovima Upravnog odbora Fonda za branitelje te na?inom na koji su s te dunosti razrijeeni Petar Lovri?, Lucije Kober, Svemir Vrsaljko i Krunoslav Samo?anec.

Više...

Potvr?ena prvostupanjska presuda Veljku Mari?u

fotoarhiva
Odjel za ratne zlo?ine Prizivnog suda u Beogradu potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je hrvatski branitelj Veljko Mari? osu?en na 12 godina zatvora za ratni zlo?in protiv civilnog stanovnitva, ubojstvo civila Petra Slijep?evi?a u listopadu 1991. na podru?ju Grubinog Polja, priop?eno je u srijedu iz tog suda.albu Mari?eva branitelja Odjel za ratne zlo?ine Prizivnog suda u Beogradu odbio je kao neosnovanu, potvrdivi prvostupanjsku presudu sudskog vije?a za ratne zlo?ine Vieg suda u Beogradu.

Više...

Poziv braniteljima za susret u Katedrali

Poziv braniteljima za Susret u Katedrali 20. 03 2012. u okviru Misije u gradovima"Zagreba?ka nadbiskupija sudjeluje u inicijativi Misije u gradovima", u okviru koje svakoga korizmenog utorka u Zagreba?koj prvostolnici okuplja razli?ite skupine vjernika.Tako smo odlu?ili da se u utorak, 20. oujka 2012. godine, u zajedni?koj molitvi i slavlju na?u hrvatski hranitelji, hrvatski ratni invalidi te ?lanovi obitelji branitelja.U 17.30 sati bit ?e pobonost krinoga puta, a u 18 sati euharistijsko slavlje koje ?e predvoditi mons. Ivan ako, pomo?ni biskup zagreba?ki.

Više...

Umro general Imra Agoti?

Umro general pukovnik Imra Agoti?

Prvi zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva general-bojnik Imra Agoti? umro je 18.oujka u 70. godini u Zagrebu, na hitnoj u Klini?kom bolni?kom centru Zagreb.iroj javnosti postao je poznat kao glavni pregovara? s JNA 1991., zbog ?ega je i svjedo?io na su?enju Slobodanu Miloevi?u.Imra Agoti? ro?en je u Gorjanima 12. sije?nja 1943., zavrio je Vojnu akademiju i kolu narodne obrane, te magistrirao na FPZ-u u Zagrebu. Kao pukovnik JNA prelazi u Hrvatsku vojsku, u ?ijem je Glavnom stoeru od osnutka.

Više...

Godinja izvjetajna skuptina Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata "Delta" upanja bila je prigoda ne samo za izvje?e o radu u 2011. godini i novi Plan i program rada, ve? i za razmjenu miljenja oko problema s kojima se ova braniteljska udruga suo?ava u svome radu. "Na nedavnom sastanku s gradona?elnikom Davorom Mili?evi?em bili smo jedina udruga koja je svoje prijedloge stavila na papir i obrazloila ih.

autor:Z.Kneevi?

Više...

Obiljeena 21. obljetnica osnutka Specijalne jedinice policije  BATT

"Tebi opet dua die,

Tebi srce opet bije;

Domovino, majko srje?e!

K tebi opet sin se kre?e,

Od radosti suze lije!

Primi opet svoje dijete,
Primi vijek ?e tvoje biti,
Ljubit tebe svako doba,
U tvom polju daj mu groba,
S tvojim cvije?em grob mu kiti!"


Ovim stihovima danas je otvorena Sve?ana akademija 21.obljetnice osnutka Specijalne jedinice policije BATT i dana Udruge. Obiljeavanje obljetnice zapo?elo je polaganjem vijenaca na centralnom spomeniku poginulim pripadnicima Specijalne jedinice policije BATT, te Svetom misom na klikoj tvr?avi.

Više...

OSVRT-Porinu?e broda Marino Jakomini?


Nakon u?estalih upita ?lanova nae Udruge i ostalih naih suboraca i prijatelja o tome zato nitko od ?lanova USPDR Ajkula i pripadnika Specijalne jedinice policije Rijeka MUP-a RH nije bio pozvan u pulsko brodogradilite Tehnomont na sve?ano porinu?e policijskog broda koji nosi ime naega heroja Domovinskog rata, naeg zapovjednika -Marina Jakomini?a, drimo da je krajnje sramotno i nedopustivo da se jedan takav doga?aj odri bez nazo?nosti suboraca pokojnog zapovjednika Specijalne jedinice policije Rijeka Ajkula.

Više...

Mieti? odgovorio Brammertzu: Obrana je bila u pravuBranitelj generala Ante Gotovine pred Haakim sudom Luka Mieti? reagirao je na sugestije glavnog haakog tuitelja Sergea Brammertza i efice nevladine udruge Documenta Vesne Tereli? da su glavni hrvatski mediji prenose?i spinove obrane neobjektivno pratili haako su?enje trojici hrvatskih generala i u svom blogu na Twitteru poru?io kako je prvostupanjska presuda potvrdila to?nost njezinih medijskih istupa.Brammertz je hrvatskim novinarima, koji u organizaciji Outreach programa ICTY-ja borave u Haagu, kazao kako su hrvatski mediji tijekom su?enja davali vie prostora obrani nego optunici, a Tereli? je cilj posjeta novinara Haagu objasnila kao doprinos objektivnijem izvjetavanju o su?enjima.

Više...

Vrsaljko razrijeen dunosti u Fondu braniteljaNa zatvorenom dijelu 15. sjednice Vlade Republike Hrvatske nastavljeno je rjeavanje kadrovskih krialjki pa su tako, izme?u ostalog, razrijeeni stari i imenovani novi ?lanovi Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja.Tako su s dunosti razrijeeni Tomislav Ivi?, predsjednik Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji te Ivan Bubi?, Josip ?aki?, Petar Lovri?, Krunoslav Samo?anec, Lucija Kober i Zadranin Svemir Vrsaljko, a koji su redom bili ?lanovi Upravnog odbora Fonda.

Više...

Mimohod istine u Pakracu (foto: Branislav Von?ina)
U Pakracu je nizom doga?anja obiljeena 21. po?etka Domovinskog rata u Hrvatskoj.Program kojeg su organizirali ?lanovi Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika zapo?eo je svetom misom koja je sluena u upnoj crkvi Uznesenja Blaene djevice Marije u Pakracu nakon ?ega su branitelji, u Mimohodu istine prodefilirali gradskim ulicama prema rimokatoli?kom groblju gdje su, na Spomen obiljeju hrvatskim braniteljima delegacije poloile vijence i zapalili svije?e.

Više...

Sve?ano porinu?e patrolnog broda"Marino Jakomini?"

Sve?ano porinu?e patrolnog broda
U pulskom brodogradilitu Tehnomont odrano sve?ano porinu?e policijskog broda Marino Jakomini?, kojem su nazo?ili ministar unutarnjih poslova g. Ranko Ostoji? i drugi dunosnici Ministarstva unutarnjih poslova, upan istarski, zastupnici u Hrvatskom saboru i druge osobe iz politi?kog i javnog ivota te ?lanovi obitelji poginulog Marina Jakomini?a.Ime Marino Jakomini? brod je dobio u ?ast hrvatskog redarstvenika koji je poginuo u neprijateljskoj zasjedi 29. kolovoza 1992. godine na Velebitu podno Viso?ice. Kao zapovjednik SJP Rijeka, koju je vodio od 13. rujna 1991. godine, Marino se prometnuo u zapovjednika kojeg su neizmjerno cijenili, ali i voljeli njegovi suborci. Svoje prve pobjede upisao je u Gospi?u tijekom zauze?a vojarne i vojnih skladita, a nastavio je uspjeno voditi Jedinicu tijekom 1991. godine, do odlaska u Dubrovnik, gdje je rije?ka postrojba dola 8. travnja 1992. godine, kao prva oruana jedinica izvan podru?ja Dubrovnika. U Dubrovniku ostaje do kraja lipnja i zajedno s Jedinicom sudjeluje u deblokadi i oslobo?enju Grada i okolice. Povratkom u Rijeku, nakon kra?eg odmora uslijedila je nova zada?a na Velebitu, gdje opet prvi nastupaju rije?ki specijalci. Njegov put naalost zavrava u neprijateljskoj zasjedi, u kojoj su ranjena jo tri pripadnika SJP Gospi?. Jedinica koju je vodio, izgubila je pored Marina pet suboraca na li?kom ratitu.

Više...

Sudbina generala Gotovine i Marka?a ovisit ?e o utjecaju velikih sila!

Neven imac: Sudbina generala Gotovine i Marka?a ovisit ?e o utjecaju velikih sila!Stru?njak za me?unarodno pravo prof. dr. Neven imac kazao je kako ?e odluka Prizivnog suda u Haagu o sudbini generala Ante Gotovine i Mladena Marka?a jednim dijelom ovisiti o utjecaju Velike Britanije, Amerike i Francuske.Naalost postoje konkretni dokazi o politi?kom pritisku tih zemalja, to baca veliku mrlju na Haaki sud. to se dogoditi teko je re?i, no jedino zadovoljavaju?e rjeenje za Republiku Hrvatsku bi bilo da se generali oslobode svake krivnje - izjavio je dr. imac.

Više...

Više članaka...

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

NAJAVA,USKORO....
Opis fotografije nije dostupan.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"