JOSIP JOVI? 1991-2020

Prema policijskim izvje?ima, nakon uspjeno provedene akcije kojom je zapovijedao Marko Luki?, uhi?eno je 29 ekstremista. Protiv njih 18 podnesene su kaznene prijave zbog oruane pobune. Me?u njima su bili: Goran Hadi?, ?lan Glavnog odbora SDS-a i Borivoje Savi?, tajnik Izvrnog odbora SDS-a Vukovara.

No, iako je akcija u potpunosti uspjela i na Plitvicama uspostavljen red, u sukobu s paravojnim srpskim snagama tada je, naalost, poginuo 22-godinji Josip Jovi?, a jo devet pripadnika Specijalne policije je ranjeno.

Prema rije?ima suboraca, Jovi? je bio me?u prvima u napadu pucaju?i prema poti. Iako je na sebi imao pancirku, jedan od terorista ga je pogodio u nezati?eni dio tijela. Kola Hitne pomo?i stigla su u trenu, a potom je ukrcan u sanitetski vojni helikopter, jo uvijek daju?i znakove ivota. Me?utim, preminuo je na putu do bolnice. Josip Jovi? je tako postao prva policijska hrvatska rtva u Domovinskom ratu.